6 xu hướng thiết kế bao bì nào sẽ xuất hiện trong năm 2018?